پال ايدوين اووربی، جونيور 

د ۷۴ کلن پال اووربي٬ چې د ۲۰۱۴ په می میاشت کې په خوست، افغانستان کې ورک شوۍ وو، دهغې د روغتیا او د موقعیت ځای په اړه معلومات غوښتل شوې. که تاسو د دې په اړه کوم خبرتیا او یا معلومات لرئ، مهرباني وکړئ، د خپل نږدې امریکايی سفارت ته او یا tips.fbi.gov ته دا وړاندې کړئ.

Paul Edwin Overby, Jr. was last seen in Khost City, Afghanistan, in mid-May of 2014, while conducting research in furtherance of a new self-authored book. Photograph taken in 2010.
Paul Edwin Overby, Jr. was last seen in Khost City, Afghanistan, in mid-May of 2014, while conducting research in furtherance of a new self-authored book. Photograph taken in 2013 in Maine.
Paul Edwin Overby, Jr. was last seen in Khost City, Afghanistan, in mid-May of 2014, while conducting research in furtherance of a new self-authored book. Photograph taken in 2010 in Afghanistan.

د ۷۴ کلن پال اووربي٬ چې د ۲۰۱۴ په می میاشت کې په خوست، افغانستان کې ورک شوۍ وو، دهغې د روغتیا او د موقعیت ځای په اړه معلومات غوښتل شوې. که تاسو د دې په اړه کوم خبرتیا او یا معلومات لرئ، مهرباني وکړئ، د خپل نږدې امریکايی سفارت ته او یا tips.fbi.gov ته دا وړاندې کړئ.