July 10, 2023

Naghahanap ng Impormasyon ng Biktima sa Pagsisiyasat sa Ilegal na Sekswal na Pag-uugali 

Ang Kawanihan ng Pagsisiyasat ng Pederal (FBI) sa Dibisyon ng Sacramento at Ang Mga Pagsisiyasat sa Seguridad ng Sariling Bayan (HSI) ay naghahanap upang makilala ang potensyal na mga biktima ni Bradley Reger, na inaresto noong Hulyo 6, 2023 para sa diumano’y paglabag ng 18 U.S.C. § 2423(c), sa pakikisali sa bawal na sekswal na pag-uugali sa mga banyagang lugar.  Ang habla ay paratang lamang; ang nahahabla ay ipinapalagay na inosente hanggang sa at maliban sa mapatunayang nagkasala ng walang makatwirang pagdududa. 
  
Ang mga dokumento ng hukuman ay nagpaparatang na pinuntirya ni Reger ang mga lalaki sa pagitan ng mga edad na 12 at 18.  Karamihan sa umanong mga biktimang ito ay nag-aral sa mga paaralang kaakibat ng relihiyon, mga institusyon, mga paglalakbay, mga kampo, o mga klinika.  
 
Kung naniniwala ka na ikaw at/o ang iyong menor de edad na (mga) umaasa sa iyo na nabiktima ni Bradley Reger sa anumang oras, sa Estados Unidos o sa ibang bansa, o may impormasyon na kaugnay sa pagsisiyasat na ito, mangyaring punan ang maikling anyo na ito.  Sa karagdagan, kung may kakilala kang iba pa na maaaring nabiktima ni Bradley Reger, mangyaring himukin sila na kumpletuhin ang anyo. 
 
Ang FBI at HSI ay ipinag-uutos ng batas na makilala ang mga biktima ng mga krimeng pampederal na kanilang sinisiyasat.  Ang mga biktima ay maaaring maging karapat-dapat sa ilang mga serbisyo, restitusyon, at mga karapatan sa ilalim ng batas na pampederal at/o pang-estado.  Ang iyong mga tugon ay kusang loob, ngunit maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagsisiyasat ng pederal at upang makilala ka bilang isang potensyal na biktima.  Batay sa ipinagkaloob na mga tugon, ang FBI at/o HSI ay maaaring makipag-ugnay sa iyo at humiling na magbigay ng karagdagang impormasyon.