Kingdom of Jesus Christ PSA - Tagalog (FBI Los Angeles)


February 26, 2020

Ang FBI ay sinisiyasat ang mga indibidwal na nauugnay sa isang simbahan na tinatawag na Kingdom of Jesus Christ at isang kaugnay na kawanggawang organisasyon na kilalang bilang Children’s Joy Foundation.


Audio Transcript

Ang FBI ay sinisiyasat ang mga indibidwal na nauugnay sa isang simbahan na tinatawag na Kingdom of Jesus Christ at isang kaugnay na kawanggawang organisasyon na kilalang bilang Children’s Joy Foundation. Bilang bahagi ng pagsisiyasat na iyon, tatlong pinuno ng samahan sa Estados Unidos ang naaresto sa mga habla ng pandaraya sa imigrasyon, at naisakatuparan ang maraming mga utos sa paghahanap sa California at Hawaii.

Nakikipag-usap kami sa kasalukuyan at sa dating mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ at sa mga miyembro ng ating komunidad na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga potensyal na kriminal na aktibidad ng pangkat na ito. Ang nabuong impormasyon habang ipinagpapatuloy ang imbestigasyon na ito ay nagpapahiwatig na maaaring may mga biktima ng pangangalakal sa paggawa sa Estados Unidos, sa Pilipinas o sa ibang lugar. Aktibo naming sinisiyasat ang mga paratang na ito at mananagot ang sinumang nambibiktima sa mga miyembro ng ating komunidad.

Nais naming tulungan ang mga biktima. Nauunawaan namin na maaaring matakot kayo sa paghihiganti kung makikipag-usap kayo sa mga taong nagpapatupad ng batas. Alam namin na maaaring matakot ang mga biktima at nauunawaan namin ang mga takot na ito. Ngunit may pag- asa. Gagawin namin ang lahat sa aming kapangyarihan upang maprotektahan kayo. Kung nananatili kayong nababahala, maaari kayong magbigay ng impormasyon ng hindi nagpapakilala.

Nais marinig ng FBI mula sa sinumang nag- aakalang sila ay isang biktima. Nais naming marinig mula sa sinumang maaaring may impormasyon tungkol sa bagay na ito. Mangyari lang pong tumawag sa 1- 800- CALL- FBI para asa karagdagang impormasyon. Ang numerong iyon ay 1-800-225-5324. Kapag lumabas ang senyas, piliin ang Pagpipiliang 4, at Pagpipiliang 3.

May mga taong nagsasalita ng Tagalog na maaaring gamitin kung kinakailangan. Kung mas gusto ninyong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng FBI online, mangyaring bisitahin ang tips.fbi.gov. Salamat po.

Audio Download